entr
C# Array (Dizi)

C# Array (Dizi)

Array yani dizi anlamına gelir. Aynı türden birden fazla nesnelerin bellekte tutulmasına denir. Örneklerle konunun pekiştirilmesine yardımcı olacağız.


WriteLine 4 tane şehir adı

Aşağıda yaptığımız örnek ile 4 tane şehir adını 4 farklı string değişkene atayarak ekrana yazdırdık.

string sehir1 =”Ankara”;
string sehir2=”Antalya”;
string sehir3=”Sinop”;
string sehir4=”Muğla”;

Console.WriteLine(sehir1);
Console.WriteLine(sehir2);
Console.WriteLine(sehir3);
Console.WriteLine(sehir4);

Yukarıda yaptığımız işlemi birde dizi oluşturarak yapalım.

string[] sehirler= new string[4];  (4 elemanlı sehirleri tutabilecek string tipinde bir dizi oluşturduk.)

sehirler[0]=”Ankara”;
sehirler[1]=”Antalya”;
sehirler[2]=”Sinop”;
sehirler[3]=”Muğla”;

sehirler[4]=”İzmir”; 4 eleman tutabilecek bir dizi oluşturmamıza rağmen index 4 deki eleman hata verecektir. çünkü indexler 0 dan başlar.

int[] sayilar=new int[4];  (4 elemanlı sayıları tutabilecek int tipinde bir dizi oluşturduk.)

sayilar[0]=195;
sayilar[1]=254;
sayilar[2]=45631;
sayilar[3]=123;

string[]hayvanlar= new string[] {“Tavşan”, “Kedi”,”Köpek”,”Kuş”};   (Farklı bir  tanımlama yöntemide bu şekildedir. içine tutabilecek eleman sayısını vermedende dizinin alcağı değeri yazarak istediğimiz kadar dizi oluşturabiliriz.)

Console.WriteLine(hayvanlar[2]) Bize ekrana köpek yazdıracaktır.
Console.ReadKey();

Array kapasitesini arttırmak için “Array.Resize” deyimi kullanılır. Yukarıda sayilar adında oluşturduğumuz int tipindeki dizimizin Aşağıdaki örnekte eleman değerini 4 ten 5 e çıkarmak istedik ve 4. index değerimiz yani 5. elemanımızın değerini atadık.

Array.Resize(ref sayilar, 5);
sayilar[4] = 122;

Double dizi: Microsoft bize Tüm data tiplerinde dizi oluşturma imkanını sunmuştur. Aşağıdaki örnekte double tipinde dizimizi oluşturuyoruz.

double[] ondalikliler = new double[3];  3 elemanlı bir dizi
ondalikliler[0] =3.15;
ondalikliler[1] =1.45;
ondalikliler[2] = 4.78;

Length =Bize girdiğimiz ifadenin karakter sayısını verir.
int KacHarfli=(“Önder”).Length; (Önder kelimesinin kaç harfli olduğunu bize ekranda gösterecektir.)

int KacElemanli = ondalikliler.Length;  (Bize dizide ki eleman sayısını verecektir.)

Array resize ile dizinin kapasitesini arttırıyorduk. eğer dizimizin kaç değer olduğunu bulmakta zorlanırsak aşağıdaki örnekle length ifadesini kullanarak bir dizinin uzunluğunu öğrenip ve kaç arttırmak istiyorsak + ile ekleyebiliriz.
Array.Resize(ref ondalikliler, ondalikliler.Length + 1);

Array.Sort: A-Z ye sıralar.                   Array.Sort(sehirler);
Array.Reverse:
Z-A ya sıralar.           Array.Reverse(sehirler);
Array.Clear: Diziyi temizler.               Array.Clear(sehirler, 0, 2);
Array.Copy: Önceden tanımlanmış bir dizi başka bir diziye kopyalanır. Aşağıdaki örnekte 7 elemanlı yeni bir dizi oluşturduk. ve Array.Copy ifadesi ile önceden tanımlı dizimizin değerlerini yeniSehirler dizimize kopyaladık. Sehirler dizisinde olan 4 değeri alıp yeniSehirler dizisine kopyaladı ve diğer 3 değeri null bıraktı.

string[] yeniSehirler = new string[7];
Array.Copy(sehirler, yeniSehirler , sehirler.Length);

Clone: Önceden tanımladığımız diziyi klonluyor. yani elemanlarıyla birlikte eleman sayısına kadar aynısını yeni oluşturulan bir diziye aktarıyor. Aşağıdaki örnekte sehirler dizimizin aynı eleman sayısı ve aynı elamanlarıyla birlikte klonlanmışSehirler dizisine aktardık.

string[] klonlanmışSehirler= sehirler.Clone() as string[];

Operatörler
+ sayıları toplar, stringleri birleştirir.
– sayıları çıkarır
* sayıları çarpar
/ sayıları böler
+= kendine ekle
-= kendinden çıkarır
*= kendiyle çarpar
/= kendine böl
%= kendine mod al
== eşit midir
!= eşit değil midir
< küçük müdür
> büyük müdür
<= küçükmüdür ya da eşitmidir
>= büyükmüdür yada eşitmidir
& VE
&& VE
| ya
|| ya da
? Ternary
?? Null mıdır

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*